مقام معظم رهبری: اندیشه‌ی پیران و فکر و تجربه‌ی آن‌ها آن‌وقتی به کار می‌آید که حرکت جوانانه‌ی جوانان وجود داشته باشد؛ پیشران حرکت انقلاب، جوان‌ها هستند.

فرمت نگارش مقالات

فرمت نگارش مقالات

فایل «فرمت نگارش مقالات» ضمیمه شده است که می‌توانید آن را دانلود کنید. لازم است که مقالات ارسالی براساس مواردی که در این فایل آمده نگارش شوند.

 

در نتیجه تنها به مقالاتی که موارد ذکر شده را رعایت کرده باشند ترتیب اثر داده خواهد شد.

 

دانلود فایل